Kazanmaya Hazır Mısınız? Piaff Temsilcisi Olmak İçin Tıklayın

Temsilcilik için başvuru formunda adı, adres ve iletişim bilgileri ile imzası bulunan kişiyle (bundan böyle “Temsilci” olarak anılacaktır) Beylikdüzü O.S.B. Bakır Ve Pirinççiler San. Sit.  Açelya Cad. No:17 Kat:3 Beylikdüzü / İstanbul  adresinde bulunan Piamore Moda Elektronik Ticaret ve Sanayi AŞ. (bundan böyle ”PiaffNetworking" olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1. İşbu sözleşme, üyelik formunun doldurulması ile birlikte Temsilciye bir Temsilci No (ID) tahsis edilmesi halinde yürürlüğe girer.

2. Temsilci, PiaffNetworking  temsilciliği faaliyetini vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, PiaffNetworking’in  çalışanı, yasal temsilcisi ya da bayisi değildir ve ayrıca, PiaffNetworking adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir yükümlülük altına girme hakkına sahip değildir.

Temsilcinin kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü bir kişinin PiaffNetworking Temsilcilik Sözleşmesi akdetmesine yapabileceği aracılık, işbu maddede belirtilen PiaffNetworking ‘i temsil yetkisi sınırlı olduğundan, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Taraflar, Temsilci iradesinin işbu Sözleşme çerçevesinde PiaffNetworking  yasal temsilcisi olarak kesinlikle yorumlanamayacağı ve işbu sözleşme ile temsilci ile PiaffNetworking arasında bir işçi - işveren ilişkisi kurulmadığı hususlarında kesin olarak temsilci, işbu gelir amacıyla olup, her türlü iş ve işleminde bağımsız ve basiretli bir tacir olarak hareket etmekle yükümlüdür.

3. Temsilci işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetle 2. maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olduğundan, bu faaliyetinden doğacak tüm hukuki, cezai ve mali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri sair yükümlülükler Temsilcinin kendisine aittir. Temsilci'nin işbu sözleşme ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla PiaffNetworking’e  yöneltilen  herhangi bir dava veya talep olması ve/veya PiaffNetworking 'in ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Temsilci PiaffNetworking  nezdinde doğabilecek her turlu maddi ve manevi, olumlu ve olumsuz  zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın PiaffNetworking 'in yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Temsilci, PiaffNetworking  Temsilcilik faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve PiaffNetworking tarafından faaliyete  açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde ve faaliyet  gösterdiği ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemlerini kullanabilir. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulması ve/veya farklı bir satış metodu uygulaması halinde  PiaffNetworking’in bu nedenle uğrayacağı zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın  PiaffNetworking ‘ in ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

5. Temsilci, faaliyeti sırasında PiaffNetworking  tarafından kendisine sağlanan ürünlerden satın alır, onları satmak amacıyla tanıtımlarını yapar ve bu faaliyeti sırasında PiaffNetworking  tarafından konulan ve Temsilcilere yayınlanan kurallara ve faaliyetini yürüttüğü ülkede yürülükte olan (5502 sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun vs] ilgili mevzuata uygun hareket eder Temsilci, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, PiaffNetworking 'ın yayınladığı ve temsiIcilere ilan ettiği " PiaffNetworking Şirket ilkeleri” kitapçığının kendisine teslim edildiğini, anılan kitapçıkta yer alan koşullar ve bu koşullarda ileride yapılabilecek ve www. PiaffNetworking.com.tr internet sitesinde yayınlanarak ve/Veya Temsilci' ye e-mail ile bildirilecek değişiklikler ile birlikte işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetinde olduğunu, bu kitapçıkta belirtilmiş tüm hususlar hakkında bilgi sahibi bulunduğunu ve her turlu sorusu için 0850 302 4312 telefon numarası, ve info@piaffnetworking.com  eposta adres vasıtasıyla bilgi alabileceğini, PiaffNetworking Temsilcisi olarak bu kurallar ile ve yapılacak her turlu değişiklik ile bağlı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder, işbu sözleşme ve söz konusu yayın ve duyurular, Temsilci'nin işbu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin temellerini oluşturmaktadır, Temsilci, bu konudaki duyuruları izlemek ve faaliyetlerini bu duyurularda belirtildiği şekilde yürütmekle yükümlüdür Bu nedenle Temsilci, söz konusu duyurudan itibaren PiaffNetworking  Şirket ilkelerini bilmediğini ileri süremez  PiaffNetworking  söz konusu Şirket ilkeleri' de tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve yapabileceği bu değişiklikler, dergi, gazete, www.piaffnetworking.com  web sitesi, e-mail ve benzeri şekillerde Temsilci' ye ilan edilmesinden itibaren 3 (uç) gün sonunda yürürlüğe girerek TemsiIci  yönünden bağlayıcılık kazanır Temsilci, bu yeni düzenleme ve şartlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği takdirde, yapılan bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve değişikliklerden haberdar edilmediğini ileri süremez. sözleşmeyi kabul eden Temsilci, kendisine e-mail, sms ve benzeri elektronik yollardan bildirim yapılmasına, promosyon, reklam ve fırsatların iletilmesine peşinen muvafakat etmiş sayılacaktır

PiaffNetworking, Temsilcilik faaliyetine ilişkin kurallar ile temsilci kazancını belirleyen prim ve komisyon planlarını, 5 maddedeki şart ve prosedürde önceden duyurarak tek taraflı olarak değiştirilebilir yapılan değişiklik yayın tarihinden itibaren 3 (uç) gün içerisinde yürürlüğe girecek olup henüz muhasebeleştirilmemiş prim ve komisyon alacakları için de uygulanacaktır

 

7. Temsilci, faaliyeti sıraıinda PiaffNetworking markasının ve PiaffNetworking  tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz.

Temsilci, iş fırsatı tanıtımlarında abartılı gelir ifadeleri kullanmayacak ve kolay kazançların garanti olduğu ve kolayca yüksek meblağlar elde edilebileceği İmasında bulunmayacaktır Temsilci ayrıca, PiaffNetworking 'in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak zorundadır, Temsilci, işbu sözleşme ile PiaffNetworking hakkında edindiği her türlü  bilginin gizli bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklaması halinde PiaffNetworking 'in sözleşmeyi derhal feshederek her turlu zararının tazminini talep edebileceğini, zarar tazminine ek olarak 10. 000 TL cezai şart talep edebileceğini, bu gizlilik yükümlülüğünün PiaffNetworking  tarafından işbu sözleşme süresince satış ve pazarlama için kullanılmasına açıkça izin verilenler dışında her türlü bilgi, belge ve malzemeyi kapsadığını ve işbu gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi sonrasında da süresiz  olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt  eder Temsilci, PiaffNetworking Temsilcisi olmayı düşünenlerden, onların PiaffNetworking 'e girişini sağlamak için hiçbir ödeme talep ve kabul etmeyecektir.

Bu maddede belirtilen yükümlülüklere  aykırı davranılması halinde sözleşmenin  3. maddesi uygulanacaktır.

8. Temsilci, işbu sözleşme' nin imzalanması ile, adres, telefon, e-mail adresi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm iletişim bilgilerinin sponsorların erişimine açık olduğunu ve sponsorların, söz konusu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile irtibata  geçebileceğini ve bu yönde PiaffNetworking 'in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Temsilci, diğer bir PiaffNetworking Temsilcisine ve/veya özel Müşterisine  PiaffNetworking tarafından sağlananlar dışında herhangi bir mal veya hizmet satma amaçlı, herhangi bir iş fırsatını da o kişiyi o iş fırsatına dahil etme amaçlı olarak tanıtamaz. Temsilci, sözleşme süresince PiaffNetworking ile aynı sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kuruluş için her ne suretle olursa olsun doğrudan veya dolaylı satış yapamaz, satış ağı kuramaz, ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını yürütemez Temsilci, PiaffNetworking tarafından bu Sözleşme uyarınca kendisine sağlanan özel olanak, menfaat ve fırsatları üçüncü kişilere ait  ürünlerin satış, tanıtım ve pazarlaması amacıyla kullanamaz Ve kullandıramaz. Temsilci piaff networking kariyeri lider seviyesine ulaşmışsa yalnızca aynı kategorideki bir doğrudan satış firması değil aynı zamanda herhangi bir başka network marketing firmasında faaliyet gösteremez, başka bir network marketing ya da doğrudan satış firmalarının toplantı ve etkinliklerinde fotoğraf/video çekimi yapıp kişisel sosyal medya/blog v.s. paylaşımları yapamaz...

10. PiaffNetworking  ‘in tescil ettirmiş olduğu tüm marka ve logolar PiaffNetworking `in mülkiyetinde olup Temsilci, bunlardan bir ya da birden fazlasını PiaffNetworking 'in önceden yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sanıp değildir Temsilci buna ek olarak bu marka ve Iogoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi  taahhüt etmiştir.

11. Temsilci, PiaffNetworking 'ın yazılı on onayı olmadan yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde PiaffNetworking  ile ilişikli herhangi bir beyanat ve röportaj veremez, yazı, reklam ve tanıtım piaff networkingin yazılı onayı olmaksızın yayınlayamaz. Temsilci ,faaliyeti sırasında sadece PiaffNetworking tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir.

12. PiaffNetworking, temsilciye işbu sözleşmenin imzası tarihi itibariyle satışta olan tüm ürünler ile ilgili gerekli bilgileri vermiş olup, sözleşme süresince satışa çıkacak tüm ürünler ile ilgili bilgileri içerir duyuruyu web sitesi üzerinden ve/veya e-mail kanalıyla yerine getirecektir temsilci, kendisi  tarafından pazarlananlar ile sınırlı olmaksızın tüm PiaffNetworking  ürünleriyle ve bu ürünlerin kullanım detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı kabul eder. Temsilci, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de temsilcilerin  kazanç olanaklarına ilişkin olarak PiaffNetworking tarafından onaylanmamış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz, açıkça veya zımnen PiaffNetworking hakkında yanıltıcı bilgi veremez ve intiba yaratamaz.

 

13. PiaffNetworking, Temsilcinin PiaffNetworking `in belirlemiş olduğu kurallara uygun hareket etmediği yolunda kanaate varması halinde, temsilcinin yazılı olarak bildirmiş olduğu ve PiaffNetworking kayıtlarında bulunan adresine yazılı bildirimde bulunarak derhal ve tek taraflı olarak Temsilciliği askıya alınır ve/veya işbu sözleşme ve eklerinde yer alan koşullardan herhangi birine ağır aykırılık söz konusu olması halinde sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca PiaffNetworking herhangi bir neden göstermeksizin sözleşme süresince 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunarak temsilcinin temsilciliğini askıya alabilir ve /veya sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.

 

14. İşbu sözleşme gayrimuayyen (belirsiz) surelidir temsilci, istediği zaman ve herhangi bir gerekçe

belirtmeksizin, 7 (yedi gün öncesinden yazılı olarak beyanda bulunarak kendi temsilciliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Temsilciliğin sona ermesi, bu yazılı bayanın PiaffNetworking tarafına ulaştıktan sonra PiaffNetworking tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. Bu halde PiaffNetworking 'in uğraya bileceği her türlü zararla ilgili yasal hakları saklıdır.

15. Gayrimuayyen sureli olan bu sözleşme yürürlükte kaldığı surece, taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdiği andan itibaren birer yıllık surelere bölünür. Temsilcinin, bu 1 (bir) yıllık sureler içinde taraflar arasında mutabık kalınan asgari faaliyeti göstermemesi veya gösteremeyeceğinin önceden anlaşılabilmesi halinde, PiaffNetworking 'in sözleşmeyi  herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal ve haklı nedenle feshetme yetkisi vardır.

16. 6 (altı) ay boyunca sipariş vermeyen temsilci' ye 6. (altıncı) ayın dolması itibariyle işbu sözleşmeden doğan her türlü hakkı askıya alınarak, üyeliği pasif duruma düşer.

17. Temsilci, işbu sözleşme kapsamında PiaffNetworking 'ten satın aldığı urun bedellerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyecektir.

Peşin ödeme: Temsilci PiaffNetworking WEB sitesi temsilci ekranına gireceği sipariş karşılığı oluşacak brüt toplam tutarın ödemesini PiaffNetworking 'in kendisine bildireceği ödeme kanalları üzerinden nakden ve peşin olarak yapmayı taahhüt eder.

18. Sözleşmenin sona ermesi halinde Temsilci, uhdesindeki yeniden satılabilir durumda olan, PiaffNetworking tarafından sağlanmış ürünlerin PiaffNetworking tarafından geri alınmasını talep edebilir. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun temsilci, fesih tarihine kadar hesabında birikmiş olanlar dışında PiaffNetworking tan herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz Bu hükümlerden gayrı olmak üzere, Temsilcinin ödenmemiş fatura  borcunun bulunması halinde ve/veya işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda PiaffNetworking 'in Temsilcinin birikmiş tutarlarını ödememe ve her turlu zararını söz konusu tutarlardan mahsup etme hakkı saklıdır.

19. PiaffNetworking, Temsilcinin vermiş olduğu bir siparişi tümüyle  veya bir kısmıyla işleme almama, işleme alınmış bir siparişimi daha sonra tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir› Bu hallerde Temsilci, PiaffNetworking 'den her ne ad altında olursa olsun herhangi bır bedel talep edemeyecektir.

20. PiaffNetworking, birden fazla Temsilcilik halinde (aynı kişinin 1den fazla üyeliğinin bulunması) faaliyet gösterdiği anlaşılan Temsilcinin tüm ya da bazı Temsilciliklerini tek taraflı olarak iptal Ve sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.

21.Temsilci, akrabaları veya bir tanıdığını, sponsor değiştirmek maksadıyla başka bir kola kaydedip, o kol üzerinden faaliyetini  sürdüremez. Bu hususa aykırılığın tespitinde PiaffNetworking, gerekli gördüğü temsilciyi gerekli gördüğü  kola yerleştirebilir ve dilerse bu işlemi yapan temsiIciye aktiflik yaptırımı (prim ödemeden men, promosyonlardan faydalanmalarına vb.) uygulayabilir Bu ihlalin tekrarı ya da devamında PiaffNetworking, ihlalde bulunan temsilcilerin temsilciliğini tek taraflı olarak sana erdirebilir.

22. Temsilci, PiaffNetworking ile akdetmiş olduğu işbu sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra PiaffNetworking 'in on yazılı onayı olmadan, PiaffNetworking 'i müşterisini veya iş ilişkisi içerisinde olduğu herhangi bir tüzel veya gerçek kişiyi kendisi ile çalışmaya teşvik etmeyeceğini, herhangi bir PiaffNetworking çalışanını işten çıkmaya teşvik etmeyeceğini, ise almayacağım veya sözleşmesiz çalıştırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

23. Temsilci, işbu maddede belirtilen hususlara aykırı davranması durumunda, PiaffNetworking 'in uğramış olduğu maddi ve manevi zarar ile doğacak tüm zararlardan bağımsız ve ayrı olarak 10,000 TL (on bin türk lirası) tutarında cezai şartı PiaffNetworking 'in ilk talebi anında herhangi bir mahkeme kararına ve protesto keşidesine  hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, düzenlenen işbu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, uygun bir miktar olduğunu beyan eder ve ileride bir ihtilaf vukuunda tespit edilmiş olan bu cezai şartın miktar olarak azaltılması yolunda bir def'i veya itiraz ileri sürmeyeceğini ayrıca PiaffNetworking 'i mezkur miktarı aşan doğrudan veya dolaylı zararın ayrıca talep hakkının saklı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.”

24. Temsilci'nin vefatı halinde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak, alacak Ve borçları yasal mirasçılarına devrolunur.

25. işbu sözleşme maddelerinden herhangi biri uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

 

26. TemsiIci tarafından PiaffNetworking ‘e verileri bilgiler PiaffNetworking  tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu isin geliştirilmesine katkısı olacak, PiaffNetworking ‘in mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.

27. Temsilci, Temsilcilik haklarını PiaffNetworking 'i önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu temsilciliğine ortak olarak alamaz PiaffNetworking, Temsilcinin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

28. işbu sözleşme suresince Temsilci tarafından yapılacak satışlara ilişkin sipariş, teslimat, tahsilat, iade ve prim ödeme koşulları bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan PiaffNetworking şirket ilkeleri kitapçığında belirtilmiş olup, Temsilci bu sözleşmeyi  imzalamakla veya dijital ortamda  onaylamakla PiaffNetworking  Şirket ilkeleri ile bağlı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

29. Eğer temsilci, alt ekip temsilcilerinden herhangi biri, herhangi bir urunu PiaffNetworking 'e iade ederse ve PiaffNetworking `ten geri ödeme alırsa, (geri ödeme yasal olarak öngörülsün veya öngörülmesin) Temsilci, bu urun sayesinde elde ettiği herhangi bir komisyon, prim ya da bonusu, PiaffNetworking `in geri ödeme talebini takiben 30 (otuz) gün içinde PiaffNetworking `e geri ödeyecektir. PiaffNetworking dilerse, ayrıca ihtar veya ihbar gerekmeksizin bu meblağı ,temsilciye ödenecek herhangi bir ödemeden mahsup edebilir.

30.Taraflararasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta her iki tarafın defter ve kayıtları, telefon, bilgisayar, e-mail, görüntü ve ses kayıtları münhasır delil sayılır işbu sözleşmenin  yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan mm uyuşmazlıklarda  İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır.

 

31. PiaffNetworking ‘in bu sözleşmeden doğan herhangi  bir hak, yetki ve imtiyazının kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazından feragat ettiği anlamına gelmez ya da bir yetki veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılmaması daha sonra kullanılmasını engellemez.

 

32. İşbu sözleşme ile PiaffNetworking ,Türkiye  Cumhuriyeti sınırları içinde dilediği yerlerde, dilediği kişi ve kişilere PiaffNetworking  temsilciliği verme yetkisine sahiptir.

İş bu sözleşme belirsiz süreli olup herhangi bir tarihte tamamı ya da bir kısmını güncelleme, değiştirme, kaldırma veya ek madde ekleme hakkı PiaffNetworking’e aittir. 

İnternette Güvenli Alışveriş
BENİ ARAYIN
Web sitemizi kullanırken size daha iyi bir deneyim yaşatmak adına çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik ve Güvenlik sayfamızda çerezlerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. KABUL EDİYORUM
.hosgeldin-kampanya